Slovenský jazyk Anglický jazyk


CertifikátyReferenciePartneri
Partneri
Je technicky orientovaná firma, ktorá sa zaoberá pasívnou požiarnou bezpečnosťou stavieb. Firma vyvinula špeciálne protipožiarne systémy s úradne odskúšanými konštrukciami, ktoré splňajú požiadavky príslušných noriem zo všetkých oblastí stavebníctva. Hlavným produktom sú protipožiarne dosky PROMATECT®. Sú to nehorľavé kalciumsilikátové veľkorozmerové dosky, vyrobené bez azbestu. Firma je súčasťou spoločnosti Promat International, patriacej do holdingu Etex Group s viac neľ 100 spoločnosťami v 40-tich krajinách a s 22.000 zamestnancami.


je popredným slovenským výrobcom protipožiarnych uzáverov s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami. Výrobný program ponúka možnosť výberu oceľových, hliníkových, drevených, protipožiarnych a nepožiarnych stien, dverí a okien. Ponúkame ich v rôznych rozmeroch, povrchových úpravách,plné a presklené. Protipožiarne uzávery sú atestované akreditovanými skúšobňami FIRES s. r. o. Slovensko a PAVÚS Česko širokú škálu protipožiarnych uzáverov dopĺňajú bezpečnostné a vzduchovonepriezvučné dvere. Produkty firmy splnaju certifikáciu podľa medzinárodnej normy ISO 9001.


Batizovce je inštitúciou zaoberajúcou sa certifikáciou, skúškami, technickým osvedčovaním a inšpekciami systémov kvality výroby stavebných výrobkov. Činnosti vykonáva na základe autorizácie Ministerstva výstavby a verejných prác SR podža zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

Ďalej spolupracujeme s týmito partnerskými firmami:
- Dunamenti Göd
- HASIL s.r.o. Bratislava
- APOLLOPROJEKT s.r.o. Bratislava
- MANDÍK s.r.o. Nové Zámky
- SE SLOVAKIA FIRE PROTECTION s.r.o. Bratislava
- DUALCOM s.r.o. Kechnec.